Sviatosť zmierenia

K svätej spovedi môžete pristúpiť vo farskom chráme v Lietave pol hodinu pred svätou omšou. Okrem štvrtku (máme adoráciu) a veľkej svätej omše v nedeľu o 11:00 hod. (prichádzame z filiálky tesne pred sv. omšou).
Vo filiálnom kostole spovedáme vždy pred prvým piatkom podľa vyhlásenia na nedeľných oznamoch, alebo na požiadanie 15. minút pred svätou omšou.

SVIATOSŤ ZMIERENIA – SPOVEĎ

Pred sv. spoveďou si spytujem svedomie a spomeniem si na hriechy, ktoré som spáchal/a. Môžem použiť túto modlitbu:
Duchu Svätý, príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy. Vtlač do môjho srdca bolesť a ľútosť nad tým, že som hriechmi urazil svojho nebeského Otca, a posilni ma, aby som sa z nich dobre vyznal a konal pokánie“.
Zodpoviem si tieto otázky:
a) Kedy som poslednýkrát prijal svätú spoveď? Nezamlčal som alebo nezatajil úmyselne dajaký ťažký hriech?
b) Vykonal som uložené zadosťučinenie? Usiloval som sa polepšiť od poslednej spovede?
c) Nepristupujem k sviatosti zmierenia len zo zvyku či pod tlakom mojich rodinných príslušníkov alebo priateľov? Pristupujem k sviatosti zmierenia s úprimnou túžbou sa očistiť, obrátiť, obnoviť?
Ak mám problém s pamäťou alebo som trémista, môžem si hriechy napísať aj na papier, ak mi to pomôže. Ten však nikomu neukazujem a po svätej spovedi ho zničím.
Potom si vzbudím ľútosť nad hriechmi a silné predsavzatie, že sa chcem hriechov v budúcnosti chrániť. Môžem k tomu použiť túto modlitbu:

Pane Ježišu, z celého srdca ťa milujem. Bolí ma, že som ťa hriechom urazil. Ty si za mňa trpel na kríži; aj ja som ti zapríčinil také bolesti. Ľutujem, že som ťa tak zarmútil. Pán Môj a Boh môj, buď milostivý mne hriešnemu. Pomôž mi, aby som sa polepšil. Tvoja svätá krv nech ma obmyje od hriechov. Pane, netrestaj ma za hriechy.

Vstúpim do spovednice

Keď vojdem do spovednice, pozdravím: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Kňaz odpovie: Naveky. Amen.

Potom sa prežehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Kňaz kajúcnika povzbudí napríklad takto alebo podobne: Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si úprimne a pravdivo vyznal(a) svoje hriechy.

Začnem sa spovedať: Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče, že som od  poslednej spovede spáchal(a) tieto hriechy.

Poviem kedy som sa spovedal naposledy, resp. koľko času uplynulo od poslednej svätej spovede (napríklad: „Naposledy som sa spovedal pred mesiacom.“). Poviem svoje hriechy kňazovi tak, aby ma počul a zakončím:
Na viac hriechov sa už nepamätám.

Kňaz sa ma môže na niečo opýtať, dá mi rady a povzbudenie k dokonalej ľútosti, vysvetlí mi, že kresťan sa vo svätej spovedi obnovuje vo Veľkonočnom tajomstve, že sa jeho hriechy krvou Kristovou zmývajú a povie, aký úkon pokánia treba vykonať ako zadosťučinenie za svoje hriechy. Tento úkon kajúcnosti má byť prispôsobený podľa životnej situácie kajúcnika.

Potom kňaz pomôže kajúcnikovi, aby si vzbudil dokonalú ľútosť napríklad takto: Teraz úprimne oľutuj svoje hriechy.

Kajúcnik môže hriechy oľutovať vlastnými slovami alebo použiť napríklad tieto modlitby:

Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil(a). Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Bože, láska moja, ja ťa milujem, preto svoje hriechy veľmi ľutujem. Nechcem viac uraziť tvoju dobrotu, prosím ťa, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Pane Ježišu, Baránok Boží, ty snímať hriechy sveta; milosťou Ducha Svätého ma zmier so svojím Otcom: a urob zo mňa nového človeka na tvoju chválu a slávu.

Rozhrešenie od hriechov

Potom kňaz vystrie ruky (alebo aspoň pravú ruku) nad hlavu kajúcnika a hovorí: Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca (+prežehnám sa) i Syna i Ducha Svätého.

Kajúcnik odpovie: Amen.

Kňaz povie: Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý.

Odpoviem: Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Kňaz povie: Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji.

Odpoviem: Bohu vďaka. S Pánom Bohom.

Priebeh svätej spovede na stiahnutie /klikni/