Eucharistia

Prvá svätá spoveď a sväté prijímanie – slávnosť rodiny a farnosti
Milí rodičia, slávnosť prvého svätého prijímania je veľkou udalosťou nielen vašej, ale aj farskej rodiny. Kto by si neprial, aby bola čo najvydarenejšia? Všetci máme skúsenosti z osláv alebo slávností, ktoré v nás zanechali hlboký zážitok, ale aj takých, ktoré sme hodnotili ako menšie alebo väčšie divadlo. Aby sa slávnosť, ktorú sa chystáme prežiť, zaradila medzi najkrajšie, rozhodli sme sa urobiť všetko pre jej vydarený priebeh. Preto je na mieste otázka: Čo robí slávnosť skutočnou slávnosťou?

Každý z vás má svoje vlastné skúsenosti. Preto nie je ťažké dať správnu odpoveď. Súčasťou každej slávnosti je množstvo vecí, úkonov, postojov alebo činností. Vyjadríme ich kľúčovými slovami: POZVANIE, PRÍPRAVA, ROZHOVOR, HOSTINA, ZÁUJEM.

POZVANIE pre rodičov, detí a celú farnosť

Rodičov pozývame na úvodné stretnutie, na ktorom komplexne predstavíme celý projekt prípravy. Zodpovednosť za rast detí vo viere leží predovšetkým na pleciach rodičov a krstných rodičov a vyplýva zo záväzkov, ktoré prijali pri krste detí.

Rodičia a deti z Lietavy a Podhoria sa stretnú (pripravuje sa)

Téma: POZVANIE Téma: CHRÁM Slávnosť prvého svätého prijímania v Lietave

Rodičia a deti z Lietavskej Svinnej a Babkova sa stretnú (pripravuje sa)

Téma: POZVANIE Téma: CHRÁM Slávnosť prvého svätého prijímania v Lietavskej Svinnej

Rodičia a deti z Brezian, Bitarovej a Hôrok sa stretnú (pripravuje sa)

Téma: POZVANIE Téma: CHRÁM Slávnosť prvého svätého prijímania Deti pozývame na formačné stretnutia vo farnosti, ktoré sú zamerané na praktickú stránku života viery. My ako kňazi sa tešíme a ďakujeme tímu, ktorý sa aktívne zapája do prípravy vo farnosti a organizuje pravidelné katechézy – formačné stretnutia. Farskú rodinu pozývame k modlitbám za priebeh prípravy, za sprevádzajúcich na ceste viery, rodičov a ich deti, ktoré sú nielen pre nich veľkým darom. Zvlášť k tejto podpore povzbudzujeme modlitbové spoločenstvá, ružencové bratstvá, ale aj jednotlivcov a vkladáme ich tiež do spoločných modlitieb vo svätých omšiach. 

Milí rodičia, naším zámerom je v spolupráci s vami vystrojiť dieťa vnútorným motorom lásky, ktorým je viera v Ježiša Krista. Je na vás, či prijmete pozvanie spolupracovať na tomto poslaní.

PRÍPRAVA kurzu pred prvou svätou spoveďou a prijímaním

Farnosť podáva rodičom pomocnú ruku prostredníctvom systematickej katechézy realizovanej v rámci vyučovania náboženstva v škole (zameraná predovšetkým na osvojovanie si vedomostí) a formačnými stretnutiami vo farnosti (zameranými na praktickú stránku života viery). Obsah formačných stretnutí:
1. Ježiš nás pozýva patriť do jeho spoločenstva
V živote sa často ocitneme na nejakom mieste len vďaka tomu, že nás niekto osloví, pozve a mi toto pozvanie prijmeme. Pán Ježiš pozýval a pozýva ľudí vytvárať jednu rodinu – Cirkev a má veľkú radosť aj z teba, lebo patríš do Jeho spoločenstva.  
2. Ukázať iným cestu k Ježišovi
Pre život je priateľstvo niečo veľmi dôležité. Je potrebné tak, ako jedlo či spánok. Ak je srdce prázdne, vytráca sa chuť jesť alebo spať. Priateľstvo s Ježišom je to najkrajšie priateľstvo. Pomôžme jeden druhému otvárať preň srdce.
3. Odmietnutie pozvania
Niekedy sme smutní, keď pripravíme obed, alebo večeru či slávnosť a ľudia dajú prednosť niekomu alebo niečomu inému pred nami samotnými. Keď Pán Ježiš pozýva, mali by sme mu dať prednosť pred všetkým ostatným.  
4. Vyslobodiť
Kto neposlúcha príkazy a robí si čo chce, môže sa rýchlo ocitnúť v zajatí zlých túžob, hriechov. Potom zbadá, že nie je obľúbený doma, v škole, ani medzi kamarátmi. Zostáva smutný a sám. Pán Ježiš má vždy veľkú radosť z toho, že nás môže vyslobodiť z „pazúrov“ hriechov.
5. Návrat k milujúcemu otcovi
Spolužitie niekedy sprevádzajú chvíle nepochopenia, urážok, buchnutie dverami, odchod z domu bez pozdravu či objatia. Je krásny pocit, ak namiesto trestu za niečo, čo sme vyviedli, príde odpustenie. Milujúci Nebeský Otec, odpúšťa nevďačnému synovi či dcére vo sviatosti zmierenia – svätej spovedi.
6. Choré telo
Svojimi ústami, rukami, nohami, môžem urobiť veľa dobrého napríklad, keď spievam druhým pre radosť, pomáham mame umývať riad, navštívim chorú spolužiačku. Ak nemilujem moje ústa, ruky i nohy sú „chromé“. K Pánu Ježišovi prichádzame s prosbou o uzdravenie toho, čo zlé sme vykonali.
7. Chrám – miesto modlitby a slávenia
Každé miesto má svoje hlavné poslanie. Do problémov sa doma môžeme dostať aj vtedy, ak z obývačky urobíme ihrisko, z detskej izby jedáleň, z kuchyne kúpeľňu a podobne. Sväté písmo rozpráva príbeh, ako dokonca aj dospelí môžu úplne zmeniť hlavné poslanie takého miesta, ako je Boží chrám, keď sa v ňom správajú ako na tržnici. Pán Ježiš nám ukazuje, že chrám je miestom modlitby a slávenia.
8. Ježiš vyzýva milovať všetkých
Medzi spolužiakmi či priateľmi sú aj takí, ktorí nám chcú ublížiť, iní sú voči nám ľahostajní, ale zaiste stretneme aj takých, ktorí nás majú radi. Možno sa sami seba pýtame, „čo mám robiť, aby som bol dobrý kresťanom?“. Podľa Ježišových slov je potrebné milovať Boha a blížneho. Odpoveď je jednoduchá, ale jej žitie je veľmi náročné a ťažké. Ako minca má dve strany má ich aj láska. Prejavuje sa slovami a skutkami.
9. Ďakujem
Rodičia každý deň splnia svojím deťom aj „sto“ prianí. Ako odmenu im deti môžu povedať čarovné slovíčko „ďakujem“. Mať rád znamená tiež nezabúdať a dávať najavo vďačnosť. Aj biblický text o Uzdravení malomocných rozpráva o tom, ako desiati chorí dostali od Ježiša dar zdravia. Deviati z nich si však viac všímali dar zdravia ako darcu. Svätá omša je časom vzdávania vďaky slávnostným spôsobom.
10. Ježiš sýti telo
Milujúci Ježiš nasýtil chlebom veľké množstvo hladujúcich ľudí. Touto udalosťou nás učí ďakovať za to, že máme čo jesť a deliť sa o chlieb s hladujúcimi. Mnohí pracujú, aby si mal čo jesť. Aj tvoja pomoc v ich práci je dôležitá. Ako môžeš pomôcť napr. doma svojím rodičom?
11. Pokrm, ktorý sýti dušu
Nielen telo, ale aj duša potrebuje pokrm – lásku. Pán Ježiš to dobre vedel. Preto kade chodil, dobre robil. Ježiš sa nám dáva za pokrm,
  • aby sme boli silní v konaní dobra a odolávali sme pokušeniam;
  • aby sa v našej duši neudomácnili rôzne hriechy;
  • aby sme rástli ako stále lepšie a lepšie deti;
  • aby sme večne žili.
12. Ježiš myslí aj na deti
Ježiš sa zaujíma o deti, ktoré v čase, keď žil, nemali v očiach ľudí takú hodnotu ako dnes. Mať niekoho rád znamená myslieť na neho. Vedel by si vymenovať, o koho sa ešte Ježiš zaujímal?
13. Pane, nauč nás modliť sa
Cieľom modlitby nie je modlitba, takisto ako cieľom dýchania nie je dýchanie. Tieto dve činnosti majú však jedno spoločné: sú nevyhnutné pre udržanie života.
14. Malá škola modlitby
Modlitbu možno prirovnať k rozhovoru dvoch priateľov. Kedy sa rozprávajú? – v hociktorú chvíľu dňa. Kde sa rozprávajú? – hocikde. Čím je sprevádzaný ich rozhovor? – gestami, znakmi, postojmi. Aké slová a myšlienky sú v ich rozhovore? – slová jednoduché, teda im známe, aj slová náročnejšie, teda odborné, myšlienky vyjadrujúce ich túžby a plány. Do čoho prejde ich rozhovor? – do konkrétnej činnosti.
15. Modlitba „Otče náš“

Milí rodičia, v príprave vášho dieťaťa na život vám chce mnohorakým spôsobom podať „pomocnú ruku“ Boží zákon, ale hlavne Ježiš, ktorý je jeho naplnením. Svojou prítomnosťou vo sviatosti zmierenia – svätej spovedi bude pre vaše dieťa najlepším spoločníkom na ceste k hodnotnému životu.

ROZHOVOR medzi kňazmi, rodičmi a deťmi

Rodinný život je bohatý na rôzne skúsenosti, ktoré otvárajú cestu k duchovnu, teda aj k tomu, čo nazývame životom viery. Koľko radosti prináša napríklad rodinná oslava spojená s hostinou. Aká veľká podobnosť medzi tým, čo prežívame ako kresťania každú nedeľu v chráme, keď sa sýtime Božím slovom a Eucharistiou. Iba vďaka rozhovoru je dieťa schopné pochopiť, že život viery nie je iba plnením niektorých povinností, často nariadených (ako napríklad ísť na svätú omšu, spovedať sa, modliť sa), ale niečím, čo sa bezprostredne dotýka jeho života.

Milí rodičia, pre osvojovanie si evanjeliových hodnôt má rozhovor dôležitý význam. Záleží od vás, či si napriek mnohým vašim starostiam pre tento rozhovor doma i v chráme nájdete čas.

HOSTINA v rodine a v kostole

Skúsenosť hovorí, že účasť na nedeľných bohoslužbách v rozhodujúcej miere ovplyvňuje život viery. Sú takí, pre ktorých je svätá omša iba spomienkou na nedeľné vstávanie, na stále sa opakujúce divadlo, na moralizujúce kázne. Pre mnohých dospelých je svätá omša vyriešenou otázkou. Nesmieme zabúdať, že pre dieťa je svätá omša otvorenou otázkou.

Milí rodičia, od vás veľmi záleží, či vo svojom dieťati budete prebúdzať „chuť“ sýtiť sa Tým, ktorý dáva silu plnohodnotne žiť.

ZÁUJEM o iných

Život skutočného kresťana je život obyčajný, s dňami presvietenými slnkom, ale aj dňami plnými tmavých mrakov, no preniknutý hlbokým a neochvejným presvedčením, že Boh má záujem o človeka, že neostáva ľahostajný k tomu, čo človek robí, prežíva, s čím sa stretáva.

Milí rodičia, kresťanský život, ku ktorému vediete svoje dieťa, by nemal byť len „zátvorkou“, do ktorej teraz vložíte prvé sväté prijímanie. Je pozvaním k životu lásky prijímanej, ale aj dávanej, a to tak vo vzťahu k Bohu, ako aj k ľuďom.