Oznamy

Sväté omše v našej farnosti 48. týždeň:

PONDELOK:

13:30 – pohrebná sv. omša Lietava
16:30 – sv. spoveď Bitarová
17:00 – sv. omša Bitarová
17:30 – sv. spoveď Hôrky

UTOROK sv. Katarína Laboure:

16:30 – sv. spoveď Brezany
17:00 – sv. Brezany
17:30 – sv. spoveď Lietava
18:00 – sv. omša Lietava

STREDA:

16:30 – sv. spoveď Svinná
17:00 – sv. omša Svinná
17:30 – sv. spoveď Lietava
18:00 – sv. omša Lietava

ŠTVRTOK sv. Ondrej:

16:30 – sv. spoveď Babkov
17:00 – sv. omša Babkov

17:30 – sv. spoveď Lietava
18:00 – sv. omša Lietava

PIATOK:

09:00 – sv. spoveď Závadka
16:30 – sv. prijímanie Babkov
16:30 – sv. prijímanie Brezany
17:00 – sv. omša Hôrky

17:00 – sv. omša Svinná
18:00 – sv. omša Bitarová
18:00 – sv. omša Lietava

SOBOTA:

08:00 – sv. omša Lietava
18:00 – sv. omša Kňazova Lehota


 NEDEĽA:

08:00 – sv. omša Lietava
08:00 – sv. omša Hôrky
09:30 – sv. omša Brezany
09:30 – sv. omša Svinná
09:30 – sv. omša Závadka
11:00 – sv. omša Bitarová
11:00 – sv. omša Babkov
11:00 – sv. omša Lietava

K svätej spovedi môžete pristúpiť pol hodinu pred svätou omšou.

Okrem štvrtku (keď máme adoráciu) a veľkej svätej omše v nedeľu o 11:00 hod. (prichádzame z filiálky tesne pred sv. omšou).

Zbierka na charitu

Kaplnka Podomovej návštevy Panny Márie

Urob zo svojej domácnosti svätyňu Božej Matky

 • Aby sa členovia rodiny stretávali pri spoločnej modlitbe.
 • Aby si pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, nachádzali čas na Pána Boha i na seba navzájom
  a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.
 • Aby vykonávali svoje stavovské povinnosti skrze Máriu a s Máriou.
 • Aby sa stala skutočnosťou myšlienka sv. Jána Pavla II.: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“

Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Farnosť Lietava na facebooku

Aktivity farnosti Lietava môžete sledovať aj stránke Facebook na tomto linku:

Farnosť Lietava

História

Lietavská farnosť je jednou z farností Žilinskej diecézy. Patrí do obvodu Rajeckého dekanátu.
Svojím pôvodom je starobylá, ale rok jej zrodu je neznámy. V starých listinách sa v rokoch 1332 – 1337 spomínal farár z Lietavy. Z toho vyplýva, že už začiatkom 14. stor. bola v Lietave fara.
Z kanonických vizitácii vyplýva, že lietavskú farnosť tvorilo niekoľko filiálok. V roku 1754 to boli tieto obce:

 • Babkov
 • Podhorie
 • Sunegová Závadka
 • Brezany
 • Hôrky
 • Bitarová
 • Bánová
 • Svinná
 • Plebanová Lehota (Kňazová Lehota)

Podľa kanonickej vizitácie z roku 1798 do lietavskej farnosti patrili okrem vyššie spomenutých aj obce Lietavská Lúčka a Strážov. V súčasnosti (podľa poslednej vizitácie z roku 2017) do lietavskej farnosti patria:

 • Babkov
 • Bitarová
 • Brezany
 • Hôrky
 • Lietavská Svinná
 • Lietavská Závadka
 • Podhorie

Farský chrám Povýšenia svätého Kríža

Kostol, ktorý tvorí dominantu obce Lietava, je najstaršou murovanou stavbou v dedine. Jeho staviteľ ako i presná časová realizácia stavby nie je známa. Kostol spočiatku pozostával len z veže, ktorá mala i obranný charakter. Postupne bol k veži pristavený chrám a sakristia.  O tom, že tento kostol bol vysvätený svedčia symboly, ktoré kostol v čase vysviacky dostal podľa liturgických predpisov. Tieto symboly boli v čase reformácie zatreté, ale v roku 1734 a v roku 1760 boli znovu objavené.
Najpodrobnejšie informácie možno získať z kanonických vizitácii.

Najstaršia dostupná vizitácia pochádza z roku 1728. Dozvedáme sa z nej, že miestnym kňazom bol v tom čase vdp. Ján Silvaj, pôsobil tu už 11 rokov, dobre ovládal nemecký, maďarský, latinský a slovenský jazyk. V kostole na strane Epištoly v blízkosti sakristie stála drevená kazateľnica. Kostol mal dva zvony. Cintorín sa v tom čase nachádzal priamo okolo kostola.

Zo záznamu miestneho kňaza Andreja Najzera z roku 1737 vyplýva, že kostol bol v roku 1734 od základov zreštaurovaný, nakoľko vonkajšie múry i vnútorné steny boli už natoľko poškodené, že si nutne vyžadovali dôslednú obnovu. Ďalej je poznamenané, že do obnoveného kostola, dala zhotoviť väčší oltár a krstiteľnicu veľmi nábožná pani Sofia Piačeková.

V kanonickej vizitácii z roku 1828, kedy vo farnosti pôsobil vdp. Anton Horecký, je podrobnejšie popísaná vonkajšia i vnútorná stavba kostola ako i jeho poloha. Farský kostol leží od dediny smerom na východ na strmom a ťažko prístupnom kopci. Touto polohou bol dostatočne chránení od požiarov, ktoré sa vyskytovali v dedine. Pôvodne bol obkolesený múrom, ktorý však svojím tieňom zapríčiňoval na stenách kostola stálu  vlhkosť najmä v priestore pri sakristii, v ktorej sústavne dochádzalo k poškodzovaniu bohoslužobných predmetov.  Múr bol preto v roku 1826 zrúcaný.
V kostole sa nachádzali dve krypty. Jedna bola umiestnená pod malým oltárom, patrila rodine Podhorských. Keďže nebola vybudovaná podľa požadovaných podmienok, bola v roku 1789 uzatvorená. Druhú kryptu uprostred kostolnej lode zriadila rodina Závodských. Aj táto bola v tom istom roku zrušená. Keď rodina Závodských sľúbila, že ju na vlastné náklady uvedie do požadovaného stavu, bola krypta v roku 1790 opäť otvorená. Rodina Závodských však sľub nesplnila a tak bola krypta opäť uzatvorená.
V kostole sa na stenách nachádzali tri obrazy. Prvý tzv. Lietavský obraz. Druhý obraz bol zasvätený úcte narodenia nášho Pána Ježiša Krista a tretí bol zasvätený k úcte sv. Vendelína.  Nitriansky biskup Jozef Vurum počas kanonickej vizitácie upriamuje pozornosť na starý obraz, ktorý bol majstrovsky namaľovaný na dreve a jeho okraje boli potiahnuté plátnom. Žiaľ už v čase vizitácie bol značne poškodený. Obraz predstavuje hroznú ľudskú kataklizmu. Na vysokom brale vidieť početnú skupinu ľudí, ktorých tatársky vojaci nemilosrdne týrajú a po hroznom mučení ich vojaci z tohto vysokého brala zhadzujú do hlbokej priepasti, kde sa už na smrť utýraní zmučení nešťastníci napichávajú na zaostrené špice kôlov.  Tento obraz bol pôvodne majetkom Lietavského hradu. Umiestnený bol v hradnej kaplnke. Do lietavského kostola sa obraz dostal potom, ako poslední majitelia hradu Thurzovci hrad opustili.
Okolo kostola bol cintorín, kde sa pochovávali mŕtvi zo všetkých filiálok. Veriaci, ktorí sa v hojnom počte zúčastňovali na bohoslužbách a iných náboženských úkonoch prichádzali často do styku s bezprostrednými výparmi mŕtvych tiel. Preto, aby sa zabránilo nebezpečnej nákaze moru, bol tento cintorín 26. marca 1800 zrušený.

8. júla 1991 sa  začala generálna oprava farského kostola. Miestny kňaz vdp. Stanislav Belák vo farskej kronike poznamenáva, že oprava veže bola nutná, nakoľko už viac rokov premokalo až na chórus v kostole. Po zložení kríža sa zistilo, že hlavné drevo, na ktorom bol kríž pripevnený bolo už úplne prehnité. Všetky prehnité drevá, boli vymenené. Takisto boli vymenené aj všetky dosky na veži. Na kríži sa našiel nápis 1682. Nakoľko išlo o prácu starých kováčských majstrov, kríž bol v Žiline v Elektrovode vyčistený a viackrát pozinkovaný. Všetky práce s krížom urobil Klement Brezáni od „Mišári“ z Lietavy zadarmo. Guľu pod krížom urobil Juraj Gašpierik z Lietavy. Krokvy na spodnej časti veže daroval pán Ruček z Podhoria. Drevá na veži vymenili majstri z Diviny na čele s predákom Antonom Kašiarom. Medeným plechom vežu kostola pokryli plechári z Lietavy, Pšurnovíc a Hlbokého.  31.7.1991 bola do gule pod krížom umiestnená listina, ktorú tušom napísala Zuzana Masná z Podhoria. Nakoniec bola obnovená fasáda veže kostola na čele s Jánom Koššom z Podhoria.
 

 

 

Sviatosti

SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus.
Je ich sedem:
1. krst
2. birmovanie
3. Eucharistia (sväté prijímanie)
4. pokánie (svätá spoveď)
5. pomazanie chorých
6. posvätný stav (kňazstvo)
7. manželstvo

Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.

Na základe tejto analógie vysvetlíme najprv tri sviatosti uvádzania do kresťanského života, potom sviatosti uzdravenia a nakoniec sviatosti služby spoločenstvu a poslaniu veriacich. Toto poradie isto nie je jediné možné, ale umožňuje vidieť, že sviatosti tvoria určitý organizmus, v ktorom má každá sviatosť svoje životne dôležité miesto. V tomto organizme má Eucharistia ako „sviatosť sviatostí“ jedinečné miesto: „Všetky ostatné sviatosti sú zamerané na ňu ako na [svoj] cieľ.“ Pokračovať v čítaní „Sviatosti“

Charita

STAŇ SA SÚČASŤOU FARSKEJ CHARITY LIETAVA!

Ľudia v núdzi nežijú len
za hranicami. Sú vedľa nás. Potrebujú našu pomoc.

Tvoja farnosť ŤA potrebuje!
Buďme spolu blízko pri človeku.

Charita je jeden z troch základných pilierov poslania Cirkvi, ohlasovanie Evanjelia a slávenie liturgie bez konkrétneho angažovania sa veriacich ostáva prázdne. Charita je tak podstatným znakom Cirkvi a neodmysliteľným elementom pastoračného konania, nielen privátnou kresťanskou aktivitou. Pokračovať v čítaní „Charita“

Kontakt

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Lietava č. 340
013 18 Lietava

Tel.: 041 / 597 10 16
Email:  lietava@fara.sk

Kňazi vo farnosti:

ICLic. Mgr. Daniel Šedík, farár
Ing. Michal Žiaran, kaplán
Ing. Mgr. Jozef Poláček, kaplán

Číslo účtu:   SK36 0900 0000 0000 7650 8978