Aktuálne

30.11.

Pondelok
sv. Ondrej, apoštol


14:00 – pohrebná sv. omša  HȎRKY
17:30 – sv. spoveď BITAROVÁ
18:00 – sv. omša BITAROVÁ
18:00 –  sv. omša  LIETAVA

 

01.12.

Utorok


18:00 – sv. omša LIETAVA  
18:00 –  sv. spoveď  BREZANY  
18:30 – sv. omša BREZANY
19:00 – 19:30 – sv. spoveď  HȎRKY

 

02.12.

Streda

 

17:30 – sv. spoveď SVINNÁ
18:00 – sv. omša SVINNÁ
18:00 –  sv. omša  LIETAVA

 

03.12.

Štvrtok


09:30 – sv. spoveď PODHORIE
10:00 – sv. omša PODHORIE
16:30 – sv. spoveď BABKOV  
17:00 – sv. omša BABKOV
18:00 –  sv. omša  LIETAVA    

 

04.12.

Piatok


09:00 – sv. spoveď ZÁVADKA
09:30 – lit. Slova PODHORIE
16:00 – sv. spoveď K. LEHOTA
16:30 – sv. prijímanie K. LEHOTA
16:45 – sv. prijímanie BREZANY
17:00 – lit. Slova BABKOV
17:00 – sv. omša BITAROVÁ
17:00 – sv. omša SVINNÁ
18:00 – sv. omša HȎRKY
18:00 –  sv. omša  LIETAVA   

 

05.12.

Sobota


17:00 – sv. omša PODHORIE
18:00 – sv. omša ZÁVADKA
18:00 – sv. omša LIETAVA pre dôchodcov

 

06.12.

Nedeľa
2. ADVENTNÁ NEDEĽA


08:00 – sv. omša LIETAVA
08:00 – sv. omša HȎRKY
09:30 – sv. omša BREZANY    
09:30 – sv. omša SVINNÁ
11:00 – sv. omša BABKOV

11:00 – sv. omša BITAROVÁ

 

Spoločné adventné farské predsavzatie na tento týždeň:  „viac osobnej modlitby

Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško. Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Sväté prijímanie bude podávané do rúk.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.

Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

Pred kostolom je k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto tu musia byť rozostupy 2 metre.

História

Lietavská farnosť je jednou z farností Žilinskej diecézy. Patrí do obvodu Rajeckého dekanátu.
Svojím pôvodom je starobylá, ale rok jej zrodu je neznámy. V starých listinách sa v rokoch 1332 – 1337 spomínal farár z Lietavy. Z toho vyplýva, že už začiatkom 14. stor. bola v Lietave fara.
Z kanonických vizitácii vyplýva, že lietavskú farnosť tvorilo niekoľko filiálok. V roku 1754 to boli tieto obce:

 • Babkov
 • Podhorie
 • Sunegová Závadka
 • Brezany
 • Hôrky
 • Bitarová
 • Bánová
 • Svinná
 • Plebanová Lehota (Kňazová Lehota)

Podľa kanonickej vizitácie z roku 1798 do lietavskej farnosti patrili okrem vyššie spomenutých aj obce Lietavská Lúčka a Strážov. V súčasnosti do lietavskej farnosti patria:

 • Babkov
 • Bitarová
 • Brezany
 • Hôrky
 • Lietavská Svinná
 • Lietavská Závadka
 • Podhorie

Sviatosti

KRST

„Svätý krst je vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.“

Stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi je podľa dohody na fare. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, treba:

  • o udelenie sviatosti krstu musí požiadať vždy aspoň jeden z rodičov dieťaťa
  • aby bola nádej, že dieťa bude vychovávane v katolíckom náboženstve. Ak taká nádej chýba, má sa krst odložiť.

  Aby dospelý mohol byt pokrstený, treba:

  • aby prejavil vôľu prijať krst
  • aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery
  • aby sa dvojročnou prípravou (katechumenátom) osvedčil v kresťanskom živote

  Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:

   • aby dovŕšil šestnásty rok života,
   • aby bol katolík pobirmovaný a viedol život viery,
   • aby nebol otcom alebo matkou krstenca,
   • krstní rodičia majú byť pre dieťa veľkým vzorom vo viere. Ak sú manželia majú byť cirkevne sobášení,

  Rodičia, krstní rodičia i ostatní členovia rodiny nech pred krstom pristúpia k sviatosti zmierenia, aby počas krstu dieťaťa oni sami boli v milosti posväcujúcej.

  BIRMOVANIE

  Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že na Slovensku sa bude udeľovať sviatosť birmovania po skončení deviatej triedy základnej školy alebo aj neskôr.

  Podrobnosti prebiehajúcej prípravy /klikni/

  MANŽELSTVO

  Príprava:

  1. Snúbenci sa zahlásia najmenej tri mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade a dohodnú sa s kňazom na dátume a hodine sobáša.
  2. Snúbenci sa dohodnú s kňazom na prípravných stretnutiach.
  3. Snúbenci si zopakujú katechizmus.
  4. Ak boli snúbenci pokrstení v inej farnosti, prinesú si krstné listy, ktorých dátum vystavenia nie je starší viac ako šesť mesiacov.
  5. Pred sobášom nech k sviatosti zmierenia pristúpia nielen snúbenci, ale aj svedkovia, rodičia, krstní rodičia a ďalší príbuzní. Všetci nech sa aktívne zapájajú do liturgie.

  Ak chcú mat snúbenci sobáš v inej farnosti, nech to zahlásia na farskom úrade, aby bolo vydané povolenie k sobášu kňazovi, ktorý ich bude sobášiť.

 •  

Charita

STAŇ SA SÚČASŤOU FARSKEJ CHARITY LIETAVA!

Ľudia v núdzi nežijú len za hranicami. Sú vedľa nás. Potrebujú našu pomoc. Tvoja farnosť ŤA potrebuje! Buďme spolu blízko pri človeku. Charita je jeden z troch základných pilierov poslania Cirkvi, ohlasovanie Evanjelia a slávenie liturgie bez konkrétneho angažovania sa veriacich ostáva prázdne. Charita je tak podstatným znakom Cirkvi a neodmysliteľným elementom pastoračného konania, nielen privátnou kresťanskou aktivitou.
ČO JE FARSKÁ CHARITA?
 • Farská charita (FCH) združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi
 • FCH podlieha farskému úradu (právne a ekonomicky)
 • štatút FCH schvaľuje diecézny biskup
 • je registrovaná a koordinovaná Diecéznou charitou Žilina
KOMU SA VENUJE?
 • starí alebo chorí ľudia
 • ľudia bez domova
 • mnohodetné rodiny
 • deti a mládež
 • závislí (alkohol, drogy a i.)
 • osamotení
 • nezamestnaní
 • misie
Pravidelné aktivity (raz ročne):
 • zbierka šatstva a obuvi
 • zbierka potravín a čistiacich prostriedkov
 • zbierka školských pomôcok
 • zapojenie sa do Tesco zbierky organizovanej diecéznou charitou
 • pomoc pri organizovaní detských táborov vo farnosti
 • pomoc pri distribúcii balíčkov potravinovej pomoci (MSVaR)
Naša farská charita vznikla v roku 2014 a postupne sa rozrastala. Na stretnutiach farskej charity sa zúčastňujú od roku 2016 dobrovoľníčky zo všetkých 8 obcí farnosti – 12 stálych dobrovoľníkov. Pri organizovaní aktivít sa príležitostne zúčastňuje ďalších 8 dobrovoľníčok a do zbierok sú pozvaní všetci farníci. Viac informácií – Farská charita Lietava, tel. 0948 517 364, 0903 729 456, alebo sa obráťte na správcu farnosti.

December 2018

Jedna z posledných zbierok bola adventná ZBIERKA potravín a čistiacich prostriedkov
V nej sme pomohli:

0
rodinám

v našej farnosti.

Zbierka šatstva
Púť dobrovoľníkov charity na Živčákovú
Zbierka šatstva

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017 – diecézna charita Žilina

Kontakt

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Lietava č. 340
013 18 Lietava

Tel.: 041 / 597 10 16
Email:  lietava@fara.sk

Kňazi vo farnosti:

ICLic. Mgr. Daniel Šedík, farár
Mgr. Róbert Hanuliak, kaplán
Mgr. Rastislav Najdek, kaplán

Číslo účtu:   SK36 0900 0000 0000 7650 8978