Aktuálne

Usmernenie pre veriacich vo farnosti LIETAVA 

          V prípade že potrebujete sviatosť zmierenia, sväté prijímanie, pomazanie chorých, či duchovný rozhovor, sme Vám k dispozícií.
          Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb do odvolania, Vás povzbudzujeme k súkromnej modlitbe v rodinách.

        Môžete sledovať aj našu facebookovú stránkuFarnosť Lietava

Farská charita Lietava ďakuje všetkým darcom, ktorí prispeli na pôstnu zbierku, ktorú sme tento rok realizovali vo forme stravných lístkov. Vďaka vám sme mohli takto obdarovať stravnými lístkami 20 jednotlivcov alebo rodín v našej farnosti. Nech vám Pán odplatí vašu štedrosť. ĎAKUJEME!

Od 1. januára 2021 sú v platnosti nové protipandemické opatrenia.  V rámci nich je aj zrušenie výnimky zo zákazu vychádzania pre účasť na bohoslužbách. 
V praxi to znamená zrušenie všetkých bohoslužieb.

 Odporúčame Vám sledovať priamy prenos svätej omše v televíziách – Tv LuxTv NoeRTVS, prípadne počúvať cez Rádio Lumen

 

2. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  (Jn 20,19-31)

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Ján opisuje, ako sa vzkriesený Kristus zjavil svojim učeníkom. Sprevádza nás na nedeľné stretnutie s učeníkmi, kde sa im zjavil Ježiš. Učeníci sú ukrytí za zamknutými dverami. Majú veľký strach vyjsť na ulicu, aby nepochodili ako ich majster. Iba Tomáš vychádza odvážne von a tým prepasie možnosť stretnúť sa s Ježišom. Ježiš namiesto výčitiek, sklamania a nelásky zo zrady apoštolov im prišiel zvestovať pokoj. A pokoj je dar, ktorý indikuje uzdravenie. Neuzdravený človek nemá pokoj. Ten prežíva depresiu a dezoláciu. Prišiel im teda zvestovať uzdravenie a s ním pokoj. Apoštoli boli veľmi doráňaní. Situácia okolo Ježiša im poriadne skomplikovala život. Možno cítili, že Ježiš ich zradil, lebo nesplnil ich očakávania. A pritom oni toľko obetovali, keď sa rozhodli ho nasledovať. Cítili ale, že aj oni sami zradili. Ježiš si takýto postoj od nich nezaslúžil. Cítili sa mizerne. Sami zo seba. Jeden z druhého. Boli v totálnom zmätku. A Ježiš prichádza medzi nich so svojím pokojom. Bol to pokoj, ktorý bol výsledkom uzdravenia.
Občas sa aj nám stáva, že dokážeme zamknúť svoje srdce pred všetkými tak, že doň nemá prístup ani Boh. Dnes máme pochopiť, že pre Ježiša nie je problém žiaden zámok, i keby mal množstvo bezpečnostných prvkov. Nič mu nezabráni, aby sa k nám priblížil, aby sa nás dotkol svojou láskou, svojím milosrdenstvom a daroval nám vnútorný pokoj. Táto nedeľa je aj Nedeľou Božieho milosrdenstva. Zamyslime sa, ako nám Boh odpúšťa naše previnenia voči Nemu, ako nám preukazuje milosrdenstvo a ako vtedy prežívame pokoj. V tomto pokoji sme pozvaní preukázať milosrdenstvo ľuďom, ktorí ho od nás očakávajú.

Mať jeden pre druhého čas je v manželstve dôležitejšie než mať peniaze.“ (Hans Christian Oeser)

Milovaní!
Možno ste počuli, a možno nie, 8. – 14. 2. 2021 prebieha Národný týždeň manželstva. 
 
A čo s tým, že je týždeň manželstva?
Môžete ísť na romantickú večeru?
Môžete ísť na wellnes?
Môžete dať niekomu deti?
 
Nuž, my na všetko odpovedáme NIE. ALE!!!! Všetky dôležité veci sa dejú doma!
A tak Vás pozývame do výzvy „10 minút pre naše manželstvo“, ktorú pre vás pripravujeme. Každý deň, počnúc dnešným dňom nájdete na youtube kanáli SDB Žilina krátke video s modlitbou a podnetom na spoločnú aktivitu, ktorá nám môže pomôcť hlbšie prežívať sviatosť manželstva.

List rektora k Nedeli Katolíckej univerzity v Ružomberku

Vážení priatelia a podporovatelia Katolíckej univerzity, každý, kto prečítal Exupéryho Malého princa vie, že „dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“

Celé znenie /klikni/

História

Lietavská farnosť je jednou z farností Žilinskej diecézy. Patrí do obvodu Rajeckého dekanátu.
Svojím pôvodom je starobylá, ale rok jej zrodu je neznámy. V starých listinách sa v rokoch 1332 – 1337 spomínal farár z Lietavy. Z toho vyplýva, že už začiatkom 14. stor. bola v Lietave fara.
Z kanonických vizitácii vyplýva, že lietavskú farnosť tvorilo niekoľko filiálok. V roku 1754 to boli tieto obce:

 • Babkov
 • Podhorie
 • Sunegová Závadka
 • Brezany
 • Hôrky
 • Bitarová
 • Bánová
 • Svinná
 • Plebanová Lehota (Kňazová Lehota)

Podľa kanonickej vizitácie z roku 1798 do lietavskej farnosti patrili okrem vyššie spomenutých aj obce Lietavská Lúčka a Strážov. V súčasnosti do lietavskej farnosti patria:

 • Babkov
 • Bitarová
 • Brezany
 • Hôrky
 • Lietavská Svinná
 • Lietavská Závadka
 • Podhorie

Sviatosti

KRST

„Svätý krst je vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.“

Stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi je podľa dohody na fare. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, treba:

  • o udelenie sviatosti krstu musí požiadať vždy aspoň jeden z rodičov dieťaťa
  • aby bola nádej, že dieťa bude vychovávane v katolíckom náboženstve. Ak taká nádej chýba, má sa krst odložiť.

  Aby dospelý mohol byt pokrstený, treba:

  • aby prejavil vôľu prijať krst
  • aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery
  • aby sa dvojročnou prípravou (katechumenátom) osvedčil v kresťanskom živote

  Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:

   • aby dovŕšil šestnásty rok života,
   • aby bol katolík pobirmovaný a viedol život viery,
   • aby nebol otcom alebo matkou krstenca,
   • krstní rodičia majú byť pre dieťa veľkým vzorom vo viere. Ak sú manželia majú byť cirkevne sobášení,

  Rodičia, krstní rodičia i ostatní členovia rodiny nech pred krstom pristúpia k sviatosti zmierenia, aby počas krstu dieťaťa oni sami boli v milosti posväcujúcej.

  BIRMOVANIE

  Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že na Slovensku sa bude udeľovať sviatosť birmovania po skončení deviatej triedy základnej školy alebo aj neskôr.

  Podrobnosti prebiehajúcej prípravy /klikni/

  MANŽELSTVO

  Príprava:

  1. Snúbenci sa zahlásia najmenej tri mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade a dohodnú sa s kňazom na dátume a hodine sobáša.
  2. Snúbenci sa dohodnú s kňazom na prípravných stretnutiach.
  3. Snúbenci si zopakujú katechizmus.
  4. Ak boli snúbenci pokrstení v inej farnosti, prinesú si krstné listy, ktorých dátum vystavenia nie je starší viac ako šesť mesiacov.
  5. Pred sobášom nech k sviatosti zmierenia pristúpia nielen snúbenci, ale aj svedkovia, rodičia, krstní rodičia a ďalší príbuzní. Všetci nech sa aktívne zapájajú do liturgie.

  Ak chcú mat snúbenci sobáš v inej farnosti, nech to zahlásia na farskom úrade, aby bolo vydané povolenie k sobášu kňazovi, ktorý ich bude sobášiť.

 •  

SVIATOSŤ ZMIERENIA – SPOVEĎ

  1. Pred sv. spoveďou si spytujem svedomie a spomeniem si na hriechy, ktoré som spáchal/a. Môžem použiť túto modlitbu: Duchu Svätý, príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy. Vtlač do môjho srdca bolesť a ľútosť nad tým, že som hriechmi urazil svojho nebeského Otca, a posilni ma, aby som sa z nich dobre vyznal a konal pokánie.
  2. Zodpoviem si tieto otázky: a) Kedy som poslednýkrát prijal svätú spoveď? Nezamlčal som alebo nezatajil úmyselne dajaký ťažký hriech? b) Vykonal som uložené zadosťučinenie? Usiloval som sa polepšiť od poslednej spovede? c) Nepristupujem k sviatosti zmierenia len zo zvyku či pod tlakom mojich rodinných príslušníkov alebo priateľov? Pristupujem k sviatosti zmierenia s úprimnou túžbou sa očistiť, obrátiť, obnoviť?
  3. Ak mám problém s pamäťou alebo som trémista, môžem si hriechy napísať aj na papier, ak mi to pomôže. Ten však nikomu neukazujem a po svätej spovedi ho zničím.
  4. Potom si vzbudím ľútosť nad hriechmi a silné predsavzatie, že sa chcem hriechov v budúcnosti chrániť. Môžem k tomu použiť túto modlitbu:
  5. Pane Ježišu, z celého srdca ťa milujem. Bolí ma, že som ťa hriechom urazil. Ty si za mňa trpel na kríži; aj ja som ti zapríčinil také bolesti. Ľutujem, že som ťa tak zarmútil. Pán Môj a Boh môj, buď milostivý mne hriešnemu. Pomôž mi, aby som sa polepšil. Tvoja svätá krv nech ma obmyje od hriechov. Pane, netrestaj ma za hriechy.
 1.  

Vstúpim do spovednice

Keď vojdem do spovednice, pozdravím: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Kňaz odpovie: Naveky. Amen.

Potom sa prežehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Kňaz kajúcnika povzbudí napríklad takto alebo podobne: Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si úprimne a pravdivo vyznal(a) svoje hriechy.

Začnem sa spovedať: Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče, že som od  poslednej spovede spáchal(a) tieto hriechy.

Poviem kedy som sa spovedal naposledy, resp. koľko času uplynulo od poslednej svätej spovede (napríklad: „Naposledy som sa spovedal pred mesiacom.“). Poviem svoje hriechy kňazovi tak, aby ma počul a zakončím:
Na viac hriechov sa už nepamätám.

Kňaz sa ma môže na niečo opýtať, dá mi rady a povzbudenie k dokonalej ľútosti, vysvetlí mi, že kresťan sa vo svätej spovedi obnovuje vo Veľkonočnom tajomstve, že sa jeho hriechy krvou Kristovou zmývajú a povie, aký úkon pokánia treba vykonať ako zadosťučinenie za svoje hriechy. Tento úkon kajúcnosti má byť prispôsobený podľa životnej situácie kajúcnika. 

Potom kňaz pomôže kajúcnikovi, aby si vzbudil dokonalú ľútosť napríklad takto: Teraz úprimne oľutuj svoje hriechy.

Kajúcnik môže hriechy oľutovať vlastnými slovami alebo použiť napríklad tieto modlitby:

Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil(a). Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Bože, láska moja, ja ťa milujem, preto svoje hriechy veľmi ľutujem. Nechcem viac uraziť tvoju dobrotu, prosím ťa, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Pane Ježišu, Baránok Boží, ty snímať hriechy sveta; milosťou Ducha Svätého ma zmier so svojím Otcom: a urob zo mňa nového človeka na tvoju chválu a slávu.

Rozhrešenie od hriechov

Potom kňaz vystrie ruky (alebo aspoň pravú ruku) nad hlavu kajúcnika a hovorí: Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca (+prežehnám sa) i Syna i Ducha Svätého.

Kajúcnik odpovie: Amen. 

Kňaz povie: Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý.

Odpoviem: Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Kňaz povie: Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji.

Odpoviem: Bohu vďaka. S Pánom Bohom.

Priebeh svätej spovede na stiahnutie /klikni/

Charita

STAŇ SA SÚČASŤOU FARSKEJ CHARITY LIETAVA!

Ľudia v núdzi nežijú len za hranicami. Sú vedľa nás. Potrebujú našu pomoc. Tvoja farnosť ŤA potrebuje! Buďme spolu blízko pri človeku. Charita je jeden z troch základných pilierov poslania Cirkvi, ohlasovanie Evanjelia a slávenie liturgie bez konkrétneho angažovania sa veriacich ostáva prázdne. Charita je tak podstatným znakom Cirkvi a neodmysliteľným elementom pastoračného konania, nielen privátnou kresťanskou aktivitou.
ČO JE FARSKÁ CHARITA?
 • Farská charita (FCH) združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi
 • FCH podlieha farskému úradu (právne a ekonomicky)
 • štatút FCH schvaľuje diecézny biskup
 • je registrovaná a koordinovaná Diecéznou charitou Žilina
KOMU SA VENUJE?
 • starí alebo chorí ľudia
 • ľudia bez domova
 • mnohodetné rodiny
 • deti a mládež
 • závislí (alkohol, drogy a i.)
 • osamotení
 • nezamestnaní
 • misie
Pravidelné aktivity (raz ročne):
 • zbierka šatstva a obuvi
 • zbierka potravín a čistiacich prostriedkov
 • zbierka školských pomôcok
 • zapojenie sa do Tesco zbierky organizovanej diecéznou charitou
 • pomoc pri organizovaní detských táborov vo farnosti
 • pomoc pri distribúcii balíčkov potravinovej pomoci (MSVaR)
Naša farská charita vznikla v roku 2014 a postupne sa rozrastala. Na stretnutiach farskej charity sa zúčastňujú od roku 2016 dobrovoľníčky zo všetkých 8 obcí farnosti – 12 stálych dobrovoľníkov. Pri organizovaní aktivít sa príležitostne zúčastňuje ďalších 8 dobrovoľníčok a do zbierok sú pozvaní všetci farníci. Viac informácií – Farská charita Lietava, tel. 0948 517 364, 0903 729 456, alebo sa obráťte na správcu farnosti.

December 2018

Jedna z posledných zbierok bola adventná ZBIERKA potravín a čistiacich prostriedkov
V nej sme pomohli:

0
rodinám

v našej farnosti.

Zbierka šatstva
Púť dobrovoľníkov charity na Živčákovú
Zbierka šatstva

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017 – diecézna charita Žilina

Kontakt

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Lietava č. 340
013 18 Lietava

Tel.: 041 / 597 10 16
Email:  lietava@fara.sk

Kňazi vo farnosti:

ICLic. Mgr. Daniel Šedík, farár
Mgr. Róbert Hanuliak, kaplán
Mgr. Rastislav Najdek, kaplán

Číslo účtu:   SK36 0900 0000 0000 7650 8978