Bohoslužobný poriadok

12.02.18

Pondelok

14:00 – pohrebná sv. omša BITAROVÁ
18:00 – sv. omša LIETAVA

13.02.18

Utorok

10:00 – sv. omša PODHORIE
18:00 – sv. omša LIETAVA

14.02.18

Streda
Popolcová streda

08:00 – lit. Slova + popolec LIETAVA
09:00 – popolec ZÁVADKA
09:30 – popolec PODHORIE
10:30 – popolec K.LEHOTA
17:00 – sv. omša BABKOV
17:00 – sv. omša BITAROVÁ
17:45 – sv. omša LIETAVA
18:00 – sv. omša SVINNÁ

18:00 – sv. omša HȎRKY
19:00 – sv. omša BREZANY

15.02.18

Štvrtok

18:00 – sv. omša LIETAVA

16.02.18

Piatok

18:00 – sv. omša LIETAVA
18:00 – sv. omša HȎRKY

17.02.18

Sobota

07:30 – sv. omša LIETAVA
17:00 – sv. omša PODHORIE
18:00 – sv. omša K. LEHOTA

18.02.18

Nedeľa

 08:00 – sv. omša LIETAVA
 
08:00 – sv. omša HȎRKY
 09:30 – sv. omša SVINNÁ
 09:30 – sv. omša BREZANY
 09:30 – sv. omša ZÁVADKA
 11:00 – sv. omša BITAROVÁ
 11:00 – sv. omša BABKOV
 11:00 – sv. omša LIETAVA

 

Posledná aktualizácia oznamov: pondelok, 12. február 2018

Aktuálne

 • Pri príležitosti 10. výročia zriadenia našej diecézy v mene pána biskupa vás pozývame na pontifikálnu sv. omšu, ktorá bude slávená vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie, Žilina-Vlčince 10. februára o 10.00 hod.
 • Diecézna charita Žilina ponúka voľné pracovné miesta: ekonóm v Žiline a psychológ v Považskej Bystrici – viac informácií.
 • Letný pobyt pre rozvedených s deťmi – viac informácií

História

Lietavská farnosť je jednou z farností Žilinskej diecézy. Patrí do obvodu Rajeckého dekanátu.
Svojím pôvodom je starobylá, ale rok jej zrodu je neznámy. V starých listinách sa v rokoch 1332 – 1337 spomínal farár z Lietavy. Z toho vyplýva, že už začiatkom 14. stor. bola v Lietave fara.
Z kanonických vizitácii vyplýva, že lietavskú farnosť tvorilo niekoľko filiálok. V roku 1754 to boli tieto obce:

 • Babkov
 • Podhorie
 • Sunegová Závadka
 • Brezany
 • Hôrky
 • Bitarová
 • Bánová
 • Svinná
 • Plebanová Lehota (Kňazová Lehota)

Podľa kanonickej vizitácie z roku 1798 do lietavskej farnosti patrili okrem vyššie spomenutých aj obce Lietavská Lúčka a Strážov. V súčasnosti do lietavskej farnosti patria:

 • Babkov
 • Bitarová
 • Brezany
 • Hôrky
 • Lietavská Svinná
 • Lietavská Závadka
 • Podhorie

Sviatosti

Krst

„Svätý krst je vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.“

Stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi je podľa dohody na fare. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, treba:

 • o udelenie sviatosti krstu musí požiadať vždy aspoň jeden z rodičov dieťaťa
 • aby bola nádej, že dieťa bude vychovávane v katolíckom náboženstve. Ak taká nádej chýba, má sa krst odložiť.

Aby dospelý mohol byt pokrstený, treba:

 • aby prejavil vôľu prijať krst
 • aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery
 • aby sa dvojročnou prípravou (katechumenátom) osvedčil v kresťanskom živote

Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:

 • aby dovŕšil šestnásty rok života,
 • aby bol katolík pobirmovaný a viedol život viery,
 • aby nebol otcom alebo matkou krstenca,
 • krstní rodičia majú byť pre dieťa veľkým vzorom vo viere. Ak sú manželia majú byť cirkevne sobášení,

Rodičia, krstní rodičia i ostatní členovia rodiny nech pred krstom pristúpia k sviatosti zmierenia, aby počas krstu dieťaťa oni sami boli v milosti posväcujúcej.

Birmovanie

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že na Slovensku sa bude udeľovať sviatosť birmovania po skončení deviatej triedy základnej školy alebo aj neskôr.

Manželstvo

Príprava:

 1. Snúbenci sa zahlásia najmenej tri mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade a dohodnú sa s kňazom na dátume a hodine sobáša.
 2. Snúbenci sa dohodnú s kňazom na prípravných stretnutiach.
 3. Snúbenci si zopakujú katechizmus.
 4. Ak boli snúbenci pokrstení v inej farnosti, prinesú si krstné listy, ktorých dátum vystavenia nie je starší viac ako šesť mesiacov.
 5. Pred sobášom nech k sviatosti zmierenia pristúpia nielen snúbenci, ale aj svedkovia, rodičia, krstní rodičia a ďalší príbuzní. Všetci nech sa aktívne zapájajú do liturgie.

Ak chcú mat snúbenci sobáš v inej farnosti, nech to zahlásia na farskom úrade, aby bolo vydané povolenie k sobášu kňazovi, ktorý ich bude sobášiť.

Charita

STAŇ SA SÚČASŤOU FARSKEJ CHARITY LIETAVA!

Ľudia v núdzi nežijú len
za hranicami. Sú vedľa nás. Potrebujú našu pomoc.

Tvoja farnosť ŤA potrebuje!
Buďme spolu blízko pri človeku.

Charita je jeden z troch základných pilierov poslania Cirkvi, ohlasovanie Evanjelia a slávenie liturgie bez konkrétneho angažovania sa veriacich ostáva prázdne. Charita je tak podstatným znakom Cirkvi a neodmysliteľným elementom pastoračného konania, nielen privátnou kresťanskou aktivitou.

ČO JE FARSKÁ CHARITA?
 • Farská charita (FCH) združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi
 • FCH podlieha farskému úradu (právne a ekonomicky)
 • štatút FCH schvaľuje diecézny biskup
 • je registrovaná a koordinovaná Diecéznou charitou Žilina
KOMU SA VENUJE?
 • starí alebo chorí ľudia
 • ľudia bez domova
 • mnohodetné rodiny
 • deti a mládež
 • závislí (alkohol, drogy a i.)
 • osamotení
 • nezamestnaní
 • misie
Pravidelné aktivity (raz ročne):
 • zbierka šatstva a obuvi
 • zbierka potravín a čistiacich prostriedkov
 • zbierka školských pomôcok
 • zapojenie sa do Tesco zbierky organizovanej diecéznou charitou
 • pomoc pri organizovaní detských táborov vo farnosti
 • pomoc pri distribúcii balíčkov potravinovej pomoci (MSVaR)

Naša farská charita vznikla v roku 2014 a postupne sa rozrastala. Na stretnutiach farskej charity sa zúčastňujú od roku 2016 dobrovoľníčky zo všetkých 8 obcí farnosti – 12 stálych dobrovoľníkov. Pri organizovaní aktivít sa príležitostne zúčastňuje ďalších 8 dobrovoľníčok a do zbierok sú pozvaní všetci farníci.

Viac informácií – Farská charita Lietava, tel. 0948 517 364, 0903 729 456, alebo sa obráťte na správcu farnosti.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Lietava č. 340
013 18 Lietava

Tel.: 041 / 597 10 16

ICLic. Mgr. Daniel Šedík, farár