Bohoslužobný poriadok

 

19.06.17

Pondelok

 17:00 – sv. omša BITAROVÁ

 18:00 – sv. omša LIETAVA  

20.06.17

Utorok

 17:00 – sv. omša BREZANY

 18:00 – sv. omša LIETAVA

21.06.17

Streda

 17:00 – sv. omša SVINNÁ

 18:00 – sv. omša LIETAVA

22.06.17

Štvrtok

 07:30 – sv. omša LIETAVA

 18:00 – sv. omša ZÁVADKA

 19:00 – sv. omša PODHORIE

 19:00 – sv. omša LEHOTA

23.06.17

Piatok

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 17:00 – sv. omša BABKOV

 17:00 – sv. omša BITAROVÁ

 18:00 – sv. omša LIETAVA

 18:00 – sv. omša HȎRKY

 18:00 – sv. omša SVINNÁ

24.06.17

Sobota

Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

 07:30 – sv. omša LIETAVA

 19:00 – sv. omša PODHORIE

25.06.17

Nedeľa

 08:00 – sv. omša LIETAVA

 09:30 – sv. omša SVINNÁ

 09:30 – sv. omša BREZANY  

 09:30 – sv. omša ZÁVADKA

 11:00 – sv. omša LIETAVA

 11:00 – sv. omša BABKOV 

 11:00 – sv. omša BITAROVÁ

 12:00 – sv. omša HȎRKY (hodová slávnosť)    

 

V nedeľu (25.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
Za vašu štedrosť vám vyslovujeme v mene pápeža Františka Pán Boh zaplať. 

Posledná aktualizácia oznamov: nedeľa, 18. jún 2017

História

Lietavská farnosť je jednou z farností Žilinskej diecézy. Patrí do obvodu Rajeckého dekanátu.
Svojím pôvodom je starobylá, ale rok jej zrodu je neznámy. V starých listinách sa v rokoch 1332 – 1337 spomínal farár z Lietavy. Z toho vyplýva, že už začiatkom 14. stor. bola v Lietave fara.
Z kanonických vizitácii vyplýva, že lietavskú farnosť tvorilo niekoľko filiálok. V roku 1754 to boli tieto obce:

 • Babkov
 • Podhorie
 • Sunegová Závadka
 • Brezany
 • Hôrky
 • Bitarová
 • Bánová
 • Svinná
 • Plebanová Lehota (Kňazová Lehota)

Podľa kanonickej vizitácie z roku 1798 do lietavskej farnosti patrili okrem vyššie spomenutých aj obce Lietavská Lúčka a Strážov. V súčasnosti do lietavskej farnosti patria:

 • Babkov
 • Bitarová
 • Brezany
 • Hôrky
 • Lietavská Svinná
 • Lietavská Závadka
 • Podhorie

Sviatosti

Krst

„Svätý krst je vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.“

Stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi je podľa dohody na fare. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, treba:

 • o udelenie sviatosti krstu musí požiadať vždy aspoň jeden z rodičov dieťaťa
 • aby bola nádej, že dieťa bude vychovávane v katolíckom náboženstve. Ak taká nádej chýba, má sa krst odložiť.

Aby dospelý mohol byt pokrstený, treba:

 • aby prejavil vôľu prijať krst
 • aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery
 • aby sa dvojročnou prípravou (katechumenátom) osvedčil v kresťanskom živote

Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:

 • aby dovŕšil šestnásty rok života
 • aby bol katolík pobirmovaný a viedol život viery
 • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
 • krstní rodičia majú byt pre dieťa veľkým vzorom vo viere. Ak sú manželia majú byt cirkevne sobášení

Rodičia, krstní rodičia i ostatní členovia rodiny nech pred krstom pristúpia k sviatosti zmierenia, aby počas krstu dieťaťa oni sami boli v milosti posväcujúcej.

Birmovanie

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že na Slovensku sa bude udeľovať sviatosť birmovania po skončení deviatej triedy základnej školy alebo aj neskôr.

Manželstvo

Príprava:

 1. Snúbenci sa zahlásia najmenej tri mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade a dohodnú sa s kňazom na dátume a hodine sobáša.
 2. Snúbenci sa dohodnú s kňazom na prípravných stretnutiach.
 3. Snúbenci si zopakujú katechizmus.
 4. Ak boli snúbenci pokrstení v inej farnosti, prinesú si krstné listy, ktorých dátum vystavenia nie je starší viac ako šesť mesiacov.
 5. Pred sobášom nech k sviatosti zmierenia pristúpia nielen snúbenci, ale aj svedkovia, rodičia, krstní rodičia a ďalší príbuzní. Všetci nech sa aktívne zapájajú do liturgie.

Ak chcú mat snúbenci sobáš v inej farnosti, nech to zahlásia na farskom úrade, aby bolo vydané povolenie k sobášu kňazovi, ktorý ich bude sobášiť.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Lietava č. 340
013 18 Lietava

Mgr. Daniel Šedík, správca farnosti